Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Energetske skupnosti kot priložnost za naš prostor

 

V trenutku, ko veliki energetski koncerni kujejo visoke dobičke zaradi povišanja cen energentov in je strošek energije postal vse pomembnejša postavka bodisi za državljane, kot tudi za javne uprave ter obrtna in ostala podjetja, ki so večji porabniki energije, bomo na okrogli mizi predstavili priložnost, ki jo ponujajo t.i. »energetske skupnosti«. Gre za solidarne skupnosti, ki združujejo javne in zasebne subjekte, proizvajalce in odjemalce električne energije, ki v sklopu povezave uporabljajo prvenstveno energijo, ki jo sami proizvajajo in se tako, vsaj delno, osamosvojijo od ponudnikov električne energije. Na srečanju, ki bo potekalo v dvorani ZKB na Opčinah, bomo osvetlili tematiko z zakonskega in tehničnega vidika, podali nekatera pričevanja in uspešne zgodbe iz drugih italijanskih dežel ter bližnje Slovenije in začrtali možnosti za nadaljnja strokovna srečanja na to temo.

Okrogla miza bo potekala 13. decembra 2022 ob 18:00 v Dvorani ZKB, ul. del Ricreatorio 2, na Opčinah (TS)

Program:

1) Pozdrav organizatorjev: SDGZ in Slov.I.K.
2) Mario Moscon (A2A Milan): Zakonski okvir energetskih skupnosti ter izkušnje v drugih italijanskih deželah
3) Rajko Leban (GOLEA – lokalna energetska agencija, Nova Gorica): energetske skupnosti v Sloveniji
4) Pietro Valent (župan Občine San Daniele del Friuli) izkušnja edine občine v deželi FJK, ki je že vzpostavila energetsko skupnost
5) Emanuela Bratos (Banka ZKB) vloga banke pri energetskih investicijah posameznikov, MSP in javnih uprav
6) Vprašanja, razprava

Poskrbljeno bo za simultano tolmačenje iz slovenščine v italijanščino in obratno.

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite preko spletnega obrazca: https://forms.gle/1yJHXvkVXzxWmm9d8

Dogodek prirejamo v sodelovanju s konzorcijem Slov.I.K. v sklopu projekta Spretno(ra)sti in CATA Artigianato FVG ter podporo Avtonomne dežele FJK.

 

 

Le comunità energetiche come opportunità per il nostro territorio

In un momento in cui il costo dell’energia è diventato una voce sempre più importante nel budget dei cittadini, così come per le pubbliche amministrazioni le imprese artigiane e non, che sono importanti consumatori di energia, presenteremo durante la tavola rotonda l’opportunità rappresentata dalle c.d. “comunità energetiche” Si tratta di comunità solidali che riuniscono soggetti pubblici e privati, produttori e consumatori di energia elettrica, i quali, nell’ambito della rete, utilizzano prevalentemente l’energia che producono e si rendono quindi, almeno in parte, indipendenti dai fornitori di energia elettrica. Durante l’incontro, che si svolgerà presso la sala ZKB di Opicina, faremo luce sul tema dal punto di vista normativo e tecnico, forniremo alcune testimonianze e casi di successo di altre regioni italiane e della vicina Slovenia, nonché delineeremo le possibilità di ulteriori incontri sul tema.

La tavola rotonda si svolgerà il 13. decembre 2022 alle ore 18:00 presso la Sala della ZKB, viadel Ricreatorio 2, a Opicina (TS)

Programma:

1) Saluti degli organizzatori SDGZ-URES e Slov.I.K.
2) Enea Mario Moscon (A2A Milano): quadro normativo delle comunità energetiche ed esperienze in altre regioni italiane
3) Rajko Leban (GOLEA – agenzia locale per l’energia, Nova Gorica): le comunità energetiche in Slovenia
4) Pietro Valent (Sindaco del Comune di San Daniele del Friuli): l’esperienza dell’unico comune della Regione FVG che ha già costituito una comunità energetica
5) Emanuela Bratos (Banca ZKB) il ruolo della banca negli investimenti energetici per i privati, le PMI e gli enti pubblici
6) Domande e dibattito

Sarà garantita l’interpretazione simultanea dallo sloveno all’italiano e viceversa.

Si prega di confermare la propria partecipazione tramite il modulo online: https://forms.gle/1yJHXvkVXzxWmm9d8

L’evento è organizzato in collaborazione con il consorzio Slov.I.K. nell’ambito del progetto Spretno(ra)sti e con il CATA Artigianato FVG, con il sostegno della Regione Autonoma FVG.

 

User registration

You don't have permission to register

Reset password